Operating Rules

Provozovatel

Provozovatelem klubu 7.nebe je Bar Kozí s. r.o., prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků (dále jen Provozovatel), se
sídlem Novobranská 532/20, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 03627501. Odpovědný vedoucí: Jan Gulák.

Úvodní ustanovení

Tento provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků 7.nebe. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky 7.nebe z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.

Každý návštěvník 7.nebe je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

Prostory 7.nebe jsou z důvodu bezpečnosti a prevence kriminality monitorovány kamerovým systémem.

Provozní doba klubu 7.nebe

Pondělí - Sobota: 21:00 - 05:00 hod.

Vstup do objektu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.

Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít 7.nebe v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, klesne-li počet Návštěvníků pod 50 osob. Dále je Provozovatel oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází 7.nebe, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,- Kč; či dojde k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).

Dojde-li k předčasnému ukončení provozu 7.nebe, Návštěvník nemá právo na vrácení čináhradu vstupního poplatku. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád změnit.

Provozní a návštěvní pokyny

Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v 7.nebi na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu 7.nebe. Na vstup do 7.nebe ani na pobyt v 7.nebi není právní nárok, a to ani když je vstup do 7.nebe podmíněn zaplacením vstupního poplatku. V případě, že je vstup do 7.nebe zpoplatněn, je vstup do 7.nebe přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku identifikační náramek, potvrzující zaplacení vstupního poplatku. Identifikační náramek je nepřenosný.

Návštěvník je kdykoliv během pobytu v 7.nebi povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením neporušeného identifikačního náramku. Pokud se Návštěvník odmítá prokázat neporušeným identifikačním náramkem či předal-li jej jiné osobě, Provozovatele to opravňuje k jeho vykázání ze 7.nebe. Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi další setrvání v 7.nebi z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci 7.nebe povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník Pořadatelem ze 7.nebe vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

V době konání studentských a tanečních večírků (středa, pátek a sobota) bude umožněn vstup pouze osobám starším 18ti let na základě předložení průkazu totožnosti s fotograí (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, ISIC karta). V ostatní dny je umožněn vstup osobám mladším 18ti let pouze
dle pokynů pořadatele akce.

Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka v 7.nebi, třeba i opakovaně, požadovat, aby se Návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů Provozovatele.

Návštěvníci nesmí do 7.nebe vnášet nebezpečné předměty - zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem a při odchodu navráceny. Odmítne-li Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do 7.nebe vpuštěn.

Provozovatel je oprávněn do 7.nebe nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách 7.nebe. Dále nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

Návštěvníci nesmí do 7.nebe vnášet vlastní nealkoholické a alkoholické nápoje nebo potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické a nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu 7.nebe, ty budou Provozovatelem zadrženy, uloženy a při odchodu navráceny. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v 7.nebi je předem dohodnuta s Provozovatelem. 

Dále Návštěvníci nesmí do 7.nebe vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru. Provozovatel je oprávněn vykázat ze 7.nebe Návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní Návštěvníky nebo majetek 7.nebe. Provozovatel je dále oprávněn ze 7.nebe vykázat Návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Provozovatel zakázal další setrvání v 7.nebi.  Návštěvníkovi může být odmítnut opětovný vstup do 7.nebe je-li podezření, že při opuštění prostor si může opatřit drogy pro své užití či jejich další prodej v 7.nebi, nebo konzumuje-li alkoholické nápoje před 7.nebem. 

Před vchodem do 7.nebe a jeho přilehlém okolí jsou návštěvníci povinni zachovávat noční klid, který je stanoven mezi 22:00 – 06:00 hodinou ranní. Rušení nočního klidu je podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkem! Provozovatel si vyhrazuje právo nevpouštět opětovně do klubu osoby, které klub opustily, aby nedocházelo k porušování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; shlukováním těchto osob před klubem, které vede k rušení nočního klidu.  

Provozovatel upozorňuje návštěvníky klubu, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě Provozovatel zasáhnout.

Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), plastové kelímky, případně jiný inventář ze 7.nebe.

V klubu 7.nebe je přísně zakázáno:
- manipulovat s otevřeným ohněm
- požívání omamných či toxických prostředků
- používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek apod.
- vodění zvířat do 7.nebe
- manipulace s volným inventářem 7.nebe (kromě židlí), poškozování vybavení 7.nebe, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
- vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně tanečního prostoru pro tanečnice a stage)
- zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů
- manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí

Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli 7.nebe. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli 7.nebe. U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance.

Šatna

Z bezpečnostních důvodů je doporučeno Návštěvníkům 7.nebe odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny. Provozovatel si vyhrazuje právo upozornit hosty na uložení věcí do šatny. Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy v šatně.

Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně. Provozovatel neručí za odložené věci v objektu 7.nebe. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.

Věci uložené v šatně, k nimž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce. Věci ponechané nebo zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu, budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, poté budou zlikvidovány.